First Baptist Church
Thursday, April 25, 2019

MESSAGES

                      

                    What's More Important Part 1              Follow the Rabbi/Matt 4:23        What Have I Done?

                    What's More Important Part 2              First Step/Matt 5:1-3                Reconcile/Matt 5:25-26

                    Where Is Your Heart? Pt 1                   Step Two/Matt 5:4                   In Your Heart/Matt 5:27-28                                                    

                    Where Is Your Heart? Pt 2                   Happy vs Bitter/Matt 5:5          Lessons Learned/Matt 5:29-30                                                                                             

                    Matthew 6:24                                    Passionate Pursuit/Matt 5:6        Whose Standard/Matt 5:31                                                                                

                    Matthew 6:25                                    Peacemakers/Matt 5:9               Matt 5:33-37                                                                                    

                    Matthew 7:1-2                                   Matt 5:10-12                              Matt 5:38-39                              

                    "Which Standard"/Matt 7:1-5             Matt 5:13                                                                        

                  Matthew 7:6                                       Lighthouse/Matt 5:14-16                                                                          

                                                                             All of It Matters/Matt 5:17-20                                                                                                                                                                                                         
                                                                            But I Say/Matt 5:21-22                                                           
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

                                                                                           

                                                                                                                     
                               
                                                                                                                                       
                                             
                                     
                                          
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                      
Please Pray for Our Troops and Missionaries Around the World.