First Baptist Church
Monday, November 11, 2019

MESSAGES

                      

                   Matt 7:21-23/6-2-19                             Follow the Rabbi/Matt 4:23        What Have I Done?                         

                   Matt 7:24-27/6-9-19                             First Step/Matt 5:1-3                Reconcile/Matt 5:25-26

                   Matt 7:28-29/6-16-19                            Step Two/Matt 5:4                   In Your Heart/Matt 5:27-28                                                    

                  Matt 8:1-4/6-23-19                               Happy vs Bitter/Matt 5:5          Lessons Learned/Matt 5:29-30                                                                                             

                                                                              Passionate Pursuit/Matt 5:6        Whose Standard/Matt 5:31                                                                                

                                                                              Peacemakers/Matt 5:9               Matt 5:33-37                                                                                    

                    Matthew 7:1-2                                   Matt 5:10-12                              Matt 5:38-39                              

                    "Which Standard"/Matt 7:1-5             Matt 5:13                                                                        

                  Matthew 7:6                                       Lighthouse/Matt 5:14-16                                                                          

                    Easter 2019                                       All of It Matters/Matt 5:17-20                                                                                                                                                                                                         
                   Persistence, Sincerity & Diligence       But I Say/Matt 5:21-22     
                                                                               
                   Matthew 7:9-12
                                                                                                                                                                              
                   5-19-19                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

                                                                                           

                                                                                                                     
                               
                                                                                                                                       
                                             
                                     
                                          
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                      
Please Pray for Our Troops and Missionaries Around the World.