First Baptist Church
Monday, October 22, 2018

MESSAGES

                      

                                          Matthew Chapter 1                                        Proof Positive/Matt 4                                                  All of It Matters/Matt 5:17-20

                                          Matthew 1:17                                                I Am He/Matt 4:11                                                       But I Say/Matt 5:21-22

                                          The Miraculous Conception/Matt 1:18            Repentance: Two Sides of the Same Coin/Matt 4:17     Matt 5:23-24

                                          Surrogate Parents/Matt 1:18                         Two Sides of the Same Coin Part 2/Matt14:18-2           Matt 5:25-26

                                          Deliverance/Matthew 2:13-23                       Follow the Rabbi/Matt 4:23  

                                         The Message/Matthew 3:1-4                          First Step/Matt 5:1-3  

                                         What Shall We Do?/Matthew 3:5                    Step Two/Matt 5:4                                

                                          Anointed for Ministry/Matt 3:13-17                Happy vs Bitter/Matt 5:5                                                                                                                                                                                       
                                         Temptation/Matthew 4:1                              Passionate Pursuit/Matt 5:6
                                                                                                
                                          It Is Written/Matt 4:1-11                              Peacemakers/Matt 5:9                                                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                             Matt 5:10-12                               
 

                                                                                                              Matt 5:13

                                                                                                             Lighthouse/Matt 5:14-16                                                                          

                                                                                           

                                                                                                                     
                               
                                                                                                                                       
                                             
                                     
                                          
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                      
Please Pray for Our Troops and Missionaries Around the World.